Поверителност

Политика за защита на личните данни

YOURSMARTCV.COM (НИЕ) по смисъла на тези общи условия е уеб-страницата собственост на “Димис 2012” ЕООД, предоставяща услуги, информация и др., свързани с търсенето и предлагането на работа, а когато от контекста следва, че става дума за юридическо лице, YOURSMARTCV.COM е самото “Димис 2012” ЕООД.
КАНДИДАТ (КАНДИДАТА, КАНДИДАТЪТ, ВИЕ) по смисъла на настоящите условия, е клиент, влязъл в YOURSMARTCV.COM през профил за кандидат. РАБОТОДАТЕЛ (РАБОТОДАТЕЛИ, РАБОТОДАТЕЛЯ, РАБОТОДАТЕЛЯТ) по смисъла на настоящите условия, е клиент, влязъл в YOURSMARTCV.COM през работодателски профил.

YOURSMARTCV.COM работи в съответствие с правилата и принципите, описани в настоящия документ. С него ви информираме за мерките за опазване на личните данни на физическите лица, ползващи уебсайт www.yoursmartcv.com.
За да използвате електронната услуга, която ви предоставяме, трябва внимателно да прочетете целия текст и да приемете посочените по-долу правила за защита на личните данни. В случай, че не сте съгласни с едно или повече от изброените правила, моля не използвайте този сайт.

1. Общи положения

1.1 YOURSMARTCV.COM е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и осъществява дейността си в съответствие с разпоредбите на този закон, на подзаконовите актове за неговото прилагане, както и съгласно нормите на Етичния кодекс за поведение на администраторите на лични данни, приет от Комисията за защита на личните данни.

1.2 С приемането на настоящите общи условия, КАНДИДАТЪТ декларира своето съгласие по смисъла на член 4, ал.2 от Закона за защита на личните данни, неговите данни да се събират, обработват и съхраняват законосъобразно и добросъвестно за целите на търсене и намиране на работа.

1.3 YOURSMARTCV.COM събира и обработва лични данни при спазване на принципа за лична неприкосновеност и ненамеса в личния живот на гражданите.

1.4 YOURSMARTCV.COM НЕ СЪБИРА ЛИЧНИ ДАННИ ПО НИКАКЪВ ДРУГ НАЧИН, ОСВЕН АКО ТЕ НЕ БЪДАТ ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА ДОБРОВОЛНО. НИЕ НЕ НОСИМ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВЕРНОСТТА НА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ОТ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ДАННИ И НЕ ИЗВЪРШВАМЕ НИКАКВИ ПРОВЕРКИ В ТОЗИ СМИСЪЛ. ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА НАШАТА УСЛУГА СЛЕДВА ДА ПРИЕМАТ, ЧЕ НЕ НОСИМ ГАРАНЦИИ ОТНОСНО ДЕЙСТВИТЕЛНАТА ИДЕНТИЧНОСТ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, ПРЕДОСТАВИЛИ НИ ДАННИ. ВЪВ ВСИЧКИ СЛУЧАИ НА СЪМНЕНИЯ ОТ ВАША СТРАНА, НА УСТАНОВЕНА ИЗМАМА И/ИЛИ ЗЛОУПОТРЕБА, ОЧАКВАМЕ ДА НИ УВЕДОМИТЕ НЕЗАБАВНО.

YOURSMARTCV.COM се придържа изключително към законовата рамка (ЗЗЛД, Конвенция 108 за защита на лицата при автоматизирана обработка на лични данни, Директива 95/46/EC за защита на личността срещу обработка на лични данни и за свободно движение на тези данни, Препоръка No R (99) 5 относно защитата на личната неприкосновеност в Интернет, Препоръка 1/99 относно невидимата и автоматична обработка на лични данни в Интернет осъществявана чрез софтуер и хардуер, Наредба № 1 на КЗЛД от 07.02.2007 г. за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни), която има отношение към защитата на личните данни.

2. Обхват на личните данни, които обработваме

2.1 С цел предлагане на услугата, YOURSMARTCV.COM обработва лични данни доброволно предоставени от физическото лице. Някои от услугите, като създаване на CV, изискват да предоставите информация относно вашата физическа идентичност (име, адрес, телефон, имейл); професионално образование и опит (вид на образованието, квалификации, степени и звания); културни интереси и други.

2.2 Вие преценявате самостоятелно дали и какви данни за себе си да предоставите. Вие разбирате и приемате, че YOURSMARTCV.COM е информационна платформа (публична среда), която позволява на РАБОТОДАТЕЛЯ (регистрирани работодатели, агенции за заетост и др.подобни юридически лица) да разглеждат CV-та. Това означава, че информация от CV-та може да бъде копирана, събирана и използвана от тези трети лица, над които YOURSMARTCV.COM не упражнява контрол. Ако не желаете вашето СV да бъде видимо за РАБОТОДАТЕЛЯ (регистрирани работодатели, агенции за заетост и др.подобни юридически лица), моля не използвайте услугата.

2.3 Ние се задължаваме да не разкриваме никаква информация за физическото лице предоставило данни на други физически или юридически лица, освен регистрирани в платформата РАБОТОДАТЕЛИ и освен когато сме задължени по силата на закон, ако това бъде поискано от нас по официален път от държавен/регулаторен орган или когато разкриването отговаря на законовите изисквания, свързано е с предотвратяване/разкриване на престъпление и/или защитава интересите на останалите потребители на нашата услуга и/или на обществеността.

2.4 Въпреки всички обезопасителни мерки за защита от неразрешен достъп до потребителска информация, YOURSMARTCV.COM не гарантира, че същата не може никога да бъде разгласена.

2.5 YOURSMARTCV.COM запазва предоставената информация неограничено във времето, докато потребителите сами не променят или не премахнат данните си.

2.6 YOURSMARTCV.COM спазва генералния принцип за забрана на обработване на специални категории данни, посочени в чл.5, ал.1 на ЗЗЛД. Това ограничение не се прилага само в изрично посочените в чл.5, ал.2 на ЗЗЛД случаи. Ние препоръчваме в автобиографията да не се включват данни свързани с расов или етнически произход, с политически, религиозни или философски убеждения, членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели; както и информация, която се отнася до здравето и сексуалния живот на физическото лице. Предупреждаваме, че е рисково и за целите на нашата услуга не трябва да се предоставят съществени данни от документите за самоличност като ЕГН, номер на паспорт/лична карта, срокове на валидност и др. подобни.

2.7 Идентифициращите данни, които се отнасят до юридически лица, не са лични данни по смисъла на ЗЗЛД. В нашия сайт, работодателите посочват стандарти данни като име, лице за контакт, сфера на дейност, емайл и телефон.

4. Технически мерки

4.1 Данните се съхраняват на технически средства, намиращи се в колокационен център с ограничен достъп. Служителите, имащи достъп до техническите средства, са задължени да третират информацията като конфиденциална.

5. Достъп до вашите лични данни

5.1 YOURSMARTCV.COM ви осигурява 24 часа, 7 дни седмично достъп до вашия акаунт, освен в случай на техническа неизправност. Достъпът до вашия акаунт е защитен с парола. Вие носите отговорност да пазите в тайна вашата парола. Можете да променяте информацията във вашия акаунт по всяко време. Никой няма право да променя информация във вашия акаунт, без вашето изрично съгласие.

5.2 Вашите данни няма да бъдат използвани за маркетингови и промоционални цели. Изключение от това правило са съобщенията свързани с предоставяне и развитие на услугата или са включени в комуникация свързана с предлаганата услуга.

5.3 Вашите данни могат да бъдат използвани в кумулативен, непозволяващ идентификация вид, за статистически цели.

6. Проверка, промяна и изтриване на информация

6.1 Вие може да извършвате проверка, промяна и изтриване на част или цялата въведена от вас информация по всяко време. За целта използвайте вашата лична парола за достъп до акаунта си.

6.2 С приемането на настоящите условия, Кандидатът се счита за информиран, че лицата имащи достъп до базата данни, както и трети страни, които по друг начин са се сдобили с такъв достъп, биха могли да запазят копие от СV-то в тяхна собствена база данни, въпреки, че са декларирали обратното. YOURSMARTCV.COM не носи отговорност за запазването, използването или поверителността на информацията в тези случаи.

6.3 Ако КАНДИДАТЪТ реши да изтри своя акаунт, той трабва да изпрати емайл до info@yoursmarcv.com, в следствие на което неговиат акаунт ще бъде деактивиран в рамките на 24 часа.

7. Права на физическите лица, предоставили данни

7.1 Вие имате право да възразите пред нас срещу:
- обработването на вашите данни, ако имате съмнение и/или сте убедени, че обработката противоречи на нормативната уредба, като например, но не само – не сте дали съгласие за обработка на лични данни; трето лице използва вашите данни; обработват се данни по чл.5, ал.1 на ЗЗЛД и др.подобни.
- обработването на личните ви данни за целите на директен маркетинг, без вашето съгласие.
Възражението следва да бъде подадено в писмен вид, с препоръчана поща и да бъде подписано от вас или от ваш упълномощен представител.

8. Ние, като администратор на лични данни се задължаваме:

8.1 Да вземем надеждни технически мерки за защита срещу неоторизиран достъп до вашите лични данни;

8.2 Да поддържаме техническа възможност за въвеждане, промяна, допълнение и изтриване на лични данни;

8.3 Да ви осигурим непрекъснат достъп, освен ако технически причини или обстоятелства извън нашия контрол правят невъзможно това;

8.4 Да не предоставяме данните ви на трети лица за маркетингови цели без вашето изрично съгласие;

8.5 Да отговаряме писмено и мотивирано на ваши възражения в 14 дневен срок от тяхното получаване;

8.6 При промяна в настоящата Политика да ви информираме своевременно по подходящ за това начин;

9. Информация за контакт

За въпроси свързани с политиката за защита на личните данни, бихте могли да се свържете с нас на посочените в сайта контакти.